Ban tổ chức

Chủ tịch danh dự

TS. Trần Trọng Đạo

Quyền Hiệu trưởng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 

Chủ tịch Hội thảo

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Đồng Chủ tịch Hội thảo

PGS. TS. Amorn Petsom

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

 

Thành viên Ban Tổ chức

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ | Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Thành viên Ban Tổ chức

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Phụ trách Tổ Dịch vụ thông tin thư viện | Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 

Hội đồng khoa học

 

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 

PGS. TS. Amorn Petsom

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

 

 

ThS. Rex Wayne Steiner

Giám đốc Thư viện Trường Đại học RMIT, Việt Nam

 

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Giám đốc Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

 

 

NCS Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc thư viện Trường Đại học mở TP.HCM, Việt Nam

 

Th.S Trần Thị Hồng Xiêm

Giám đốc thư viện Trường Đại học Kinh tế Luật –ĐHQG TP.HCM; Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam, Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Phụ trách Tổ Dịch vụ thông tin thư viện | Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 

Th.S Hoàng Tuyết Anh

Giám đốc Thư viện thông minh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Việt Nam

 

Thư ký hội thảo

 

Phan Trần Trương

Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: didl2022.tdtu.edu.vn

Email: didl2022@tdtu.edu.vn